08 ตุลาคม 2550

ไอ ที ไร้พรหมแดน 5 ทักษะเพื่อเอาชนะอนาคต


เมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ที่เราหว่านเพื่อพัฒนารากแล้ว คือ Core Competency ของตัวเองนับเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกวันนี้เราไม่สามารถใช้ความรู้ ที่เคยร่ำเรียนมาใน "อดีต" มาใช้เพื่อวางแผน "อนาคต" ในศตวรรษที่ทวีปเอเชียกำลังเติบโต เช่นทุกวันนี้เราจึงไม่สามารถใช้ปัจจัยเดิมๆที่เคยสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเช่น แรงงาน ราคาถูกสินค้าต้นทุนต่ำ การส่งออกวัตถุดิบราคาถูก ฯลฯ เพราะโลกที่ผันแปรในทุกวันนี้ทำให้องค์ประกอบแห่งความสำเร็จเปลี่ยนไปสู่การใช้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางของ Kmowledge Based Economy หรือเศรษฐกิจดิจิทัลระบบการศึกษาจึงต้องปรับตัวแทบจะทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม มัธยม จนถึงอุดมศึกษา โดยเราจะปล่อยให้ครูผู้สอนนำเอาความรู้ที่ตัวเองร่ำเรียนมาในอดีตมาใช้สอนให้ นักเรียนนำไปประกอบอาชีพในอนาคตไม่ได้แต่เราต้องกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักใช้การศึกษา พัฒนาตัวเองตลอดชีพหรือ Lifelong Learning นั่นคือโลกของการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีเฉพาะการ เรียนรู้ในระบบแต่ต้องผสมกับการใช่สื่ออื่นๆนอกระบบ ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนในแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด บทบาทของสถาบันการศึกษาในทุกวันนี้จึงอยู่ที่การเร่งผลิตบุคลากรให้ตรงกับความ ต้องการของภาคธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม ตลอดจนภาคสังคมที่แม้จะมีแนวทางแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันคือคุณลักษณะ 5 ประการดังต่อไปนี้คือ
1. Interpersonal Skill ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับ การทำงานร่วมกันเป็นทีมในทุกวันนี้เพราะผมเชื่อว่าทุกองค์กรไม่มีใครต้องการคนเก่งเพียงคน เดียวที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้แต่ทุกองค์กรจะแสวงหาคนธรรมดาๆ หลายๆ คน ที่หลอมรวมพลังเป็นทีมงานที่มีความหลากหลายมีความเปิดกว้างทางความคิด ความแตกต่าง ทางภาษา วัฒนธรรม ศาสนา และผลักดันให้องค์กรเติบโตไปสู่เป้าหมายได้
2. Information Skill คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจาก การเสาะหาแหล่งข้อมูลแล้วยังต้องรู้จักแยกแยะวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลสำคัญไปยังผู้ตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วได้ด้วย
3. Technology Skill คือ ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพราะทั้ง 2 ทักษะข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีแฝงอยู่ไม่น้อยทั้งในด้านการใช้งานในชีวิตประจำวันและการทำงาน เนื่องจากเทคโนโลยีได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสะดวกใน ทุกๆ ด้านรวมถึงทำให้เราพัมนาประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น
4. Basic Skill หมายถึงพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบใด ก็ตาม ได้แก่ ทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียน การคำนวณเบื้องต้นเพื่อให้เราสามารถต่อยอด ทางความคิดได้ง่ายกว่าผู้อื่นซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับยุค Knowledge Based Economy ในทุกวันนี้
5. Logical Thinking Skill หรือการพัฒนาทักษะความคิดในเชิง ตรรกะที่กระตุ้นให้เราใช้สมองทั้งสองชีกคือความคิดวิเคราะห์กับการใช้ควยามจำได้อย่างสมดุล กัน ทำให้เราสามารถคิด กลั่นกรองแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เร็วและมีประสิทธิภาพกว่าผู้อื่น